Zpět

Trestné činy proti životnímu prostředí

 

Co se v kurzu naučíte

Po celém světě dochází stále ke zhoršování životního prostředí, které ovlivňuje podmínky života na Zemi. Jedná se o smutnou realitu, která je řešena prostřednictvím mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva. Ochrana životního prostředí je v České republice řešena pomocí ústavních zákonů, řady speciálních zákonů a podzákonných právních předpisů.

Rizika uložení sankcí, která plynou ze spáchání trestného činu proti životnímu prostředí, jsou jak pro jednotlivce, tak pro společnosti značná, a proto je zásadní, aby se každá společnost blíže seznámila s právní úpravou ochrany životního prostředí a s trestnými činy, kterých se může dopustit a mohla se jich tak vyvarovat.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se zabývají problematikou ochrany životního prostředí a chtějí se vyvarovat případné trestní odpovědnosti.

Obsah kurzu

1. Právní úprava trestných činů proti životnímu prostředí
2. Obecně o trestných činech proti životnímu prostředí
Porovnání s ostatními druhy trestné činnosti
Četnost trestné činnosti
Dvojkolejnost ochrany životního prostředí
Přestupky a správní delikty
3. Trestní odpovědnost právnických osob
Osoby, které mohou za společnost spáchat trestný čin
Nejčastější tresty
4. Vybrané trestné činy
Poškození a ohrožení životního prostředí
Poškození vodního zdroje
Poškození lesa
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
Neoprávněné nakládání s odpady
Poškození chráněných částí přírody
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
Týrání zvířat
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
Pytláctví
Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat
Šíření nakažlivé nemoci zvířat
Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
5. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

58 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

58 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.