Obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

 1. Bankovní účet Wolters Kluwer – účet č. 1333107011 / 2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 2. Certifikát – potvrzující listina vystavená Školenému po úspěšném absolvování Kurzu.

 3. Internetový portál – internetový portál Wolters Kluwer provozovaný na internetové adrese (URL): http://www.incompliance.cz/

 4. Cena – cena Kurzu včetně případných daní a poplatků, resp. odměna za poskytnutí licence ke Kurzům.

 5. Licenční smlouva – Licenční smlouva uzavřená mezi Wolters Kluwer a Objednatelem, jejímž předmětem je zakoupení Kurzů, resp. pořízení licence ke Kurzům a s Kurzy spojené služby ze strany Wolters Kluwer.

 6. Objednatel – podnikatel, který má v úmyslu uzavřít s Wolters Kluwer Licenční smlouvu prostřednictvím Internetového portálu.

 7. Kurzy – školící programy nabízené v Internetovém portálu, které si Objednatel objednává u Wolters Kluwer.

 8. Nabídka – se rozumí návrh na uzavření Licenční smlouvy.

 9. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky.

 10. Objednávka – objednávka učiněná Objednatelem prostřednictvím objednávkového systému Internetového portálu.

 11. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 12. Registrace – proces registrování a vytvoření uživatelského účtu Objednatele na Internetovém portálu prostřednictvím elektronického registračního formuláře.

 13. Smluvní strany – Wolters Kluwer a Objednatel.

 14. Školený – osoba registrovaná k Internetovému portálu prostřednictvím licenčního oprávnění, resp. Registrace Objednatele, pro niž jsou Kurzy určeny a která je oprávněna Kurzy absolvovat.

 15. Uživatelský účet – profil Objednatele, prostřednictvím kterého je Licenční smlouva uzavírána a který obsahuje platné a aktuální informace Objednatele a umožňuje správu zakoupených Kurzů a získaných certifikátů.

 16. Wolters Kluwer – Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639, se sídlem U Nákladového nádraží 3265/10, Praha 3 - Strašnice, PSČ: 130 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9659, který provozuje Internetových obchod.

 17. Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 18. GDPR – nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation).
 19. Informace o zpracování a ochraně OÚ – Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve Wolters Kluwer umístěná na webové stránce: https://www.wolterskluwer.cz/cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují uzavírání Licenční smlouvy mezi Wolters Kluwer a Objednatelem prostřednictvím Internetového portálu Wolters Kluwer a vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikající v souvislosti s touto Licenční smlouvou. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy.

 2. Součástí těchto Obchodních podmínek je Informace o zpracování a ochraně OÚ. V případě rozporu Informace o zpracování a ochraně OÚ s těmito Obchodními podmínkami se užije úprava těchto Obchodních podmínek.

 3. Na veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s Licenční smlouvou se použijí pouze tyto Obchodní podmínky. Užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek, zejména obchodních podmínek Objednatele,  je vyloučeno.

 4. Ujednání Licenční smlouvy, která jsou v rozporu s Obchodními podmínkami, mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

 5. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na Licenční smlouvu uzavřenou mezi Wolters Kluwer a Objednatelem, který je spotřebitelem.

III. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

 1. Zobrazení Kurzů na Internetovém portálu ze strany Wolters Kluwer není Nabídkou. Nabízené Kurzy v Internetovém portálu jsou pouze výzvou k podání Nabídky pro Objednatele.

 2. Objednávka Objednatele učiněná prostřednictvím objednávkového systému Internetového portálu je závaznou Nabídkou, kterou nelze odvolat.

 3. Učinit objednávku a uzavřít Licenční smlouvu může jen Objednatel s Uživatelským účtem. Uživatelský účet vzniká Registrací Objednatele.

 4. Při Registraci se Objednateli doporučuje v elektronickém registračním formuláři uvést zejména následující údaje:
  1. obchodní firmu / jméno a příjmení;
  2. identifikační číslo;
  3. adresu sídla;
  4. fakturační údaje, pokud jsou odlišné od identifikačních;
  5. kontaktní údaje - číslo mobilního telefonu, emailová adresa, adresa pro doručování listinných zásilek;
  6. Uživatelské jméno a heslo.

  Pokud nejsou tyto údaje Objednatelem uvedeny již v rámci Registrace je povinen tyto údaje uvést v případě objednávky Kurzu dle čl. III. odst. 6 těchto Obchodních podmínek.

 5. Svou Registrací Objednatel přistupuje a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, což potvrzuje i zaškrtnutím příslušného pole v elektronickém registračním formuláři. Objednatel je oprávněn si Obchodní podmínky v procesu Registrace zobrazit a stáhnout v elektronické podobě souboru PDF. Obchodní podmínky jsou dostupné z odkazu uvedeného na Uživatelském účtu Objednatele.

 6. Při objednání Kurzu prostřednictvím objednávkového systému Internetového portálu postupuje Objednatel následovně:
  1. Objednatel si vybere Kurz kliknutím na tlačítko „Objednat“;
  2. Objednateli se zobrazí objednávka produktových balíčků složených z několika Kurzů, v němž může dodatečně upravit množství vybraných Kurzů, tj. zejména to pro kolik Školených je možné Kurz na základě Licenční smlouvy zpřístupnit;
  3. V případě, že Objednatel vybere Kurz kliknutím na tlačítko „Objednat“, zobrazí se Objednateli formulář vyzývající ho k Registraci nebo k přihlášení k již vytvořenému Uživatelskému účtu. Pro uzavření Licenční smlouvy musí mít Objednatel vytvořen na Internetovém portálu Uživatelský účet. Objednatel tedy buď vyplní registrační formulář (dle čl. III. odst. 4 a 5 Obchodních podmínek). V případě, že již má vytvořený Uživatelský účet, přihlásí se pomocí svého přihlašovacího jména a hesla.
  4. Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ se Objednateli zobrazí shrnutí jeho Objednávky, které obsahuje informace o zvolených Kurzech (cena, množství, celková cena), o způsobu zaplacení Objednávky a údaje, které Objednatel zadal v průběhu tvorby Objednávky.
  5. Objednávku Objednatel odešle Wolters Kluwer kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Objednávka odeslaná prostřednictvím objednávkového systému Internetového portálu je za závaznou Nabídku Objednatele.
  6. Před odesláním Objednávky prostřednictvím objednávkového systému Internetového portálu může Objednatel zkontrolovat a změnit údaje, které vyplnil, jestliže se z rozhraní „Zpět“ vrátí do objednávkového formuláře.
  7. Wolters Kluwer neprodleně elektronickou poštou potvrdí Objednateli obdržení Objednávky, nejdéle však do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího obdržení.

 7. Licenční smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Wolters Kluwer přijme Nabídku Objednatele. Wolters Kluwer přijme Nabídku Objednatele přijetím Objednávky učiněným elektronickou cestou a následně její přijetí Objednateli potvrdí zasláním potvrzení na jeho emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.

 8. Jestliže Wolters Kluwer změní Objednávku Objednatele (zejména navrhne-li dodání jiného Kurzu nebo změní-li Cenu Kurzu), považuje se tato změna Objednávky za novou Nabídku učiněnou Wolters Kluwer Objednateli. V tomto případě bude Licenční smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Objednatel přijme tuto novou Nabídku Wolters Kluwer. Objednatel může novou Nabídku Wolters Kluwer přijmout i tak, že se podle ní zachová, zejména zaplatí-li Cenu Kurzu uvedenou v nové Nabídce Wolters Kluwer.

 9. Wolters Kluwer zpřístupní Objednateli Kurz za podmínky, že Objednatel zaplatil Cenu v plné výši. Uhrazením Ceny objednaného Kurzu jsou Objednateli také zpřístupněny další funkce spojené s Kurzem v rámci Uživatelského účtu.

 10. Objednatel nese náklady na použití komunikačních prostředků (internetu nebo telefonu) vzniklé v souvislosti s uzavíráním Licenční smlouvy.

 11. Licenční smlouva bude Wolters Kluwer uložena v elektronické podobě po dobu 24 měsíců od zpřístupnění Kurzu Objednateli. Wolters Kluwer na žádost Objednatele zašle Objednateli Licenční smlouvu v elektronické podobě Objednateli. Licenční smlouva nebude veřejně přístupná.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Wolters Kluwer je plátcem DPH. Ceny Kurzů uvedené v Internetovém portálu jsou uváděny bez DPH, v rámci realizace objednávky Kurzu dle čl. III. odst. 6 těchto Obchodních podmínek jsou uváděny ceny pro větší přehlednost bez DPH i s DPH. Ceny je možné nad rámec Cen uvedených v Internetovém portálu navýšených o zákonnou sazbu DPH navýšit pouze případně o bankovní poplatky za platbu uskutečněnou ze zahraničí. Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, rozumí se „Cenou“ cena Kurzu pro jednoho Školeného včetně daně z přidané hodnoty.

 2. Objednatel může Cenu zaplatit pouze bezhotovostně formou převodu na Bankovní účet Wolters Kluwer nebo formou úhrady platební či kreditní kartou. Platba v hotovosti není možná.

 3. Okamžikem přijetí Objednávky Objednatele Wolters Kluwer dojde k vystavení faktury, který splňuje všechny náležitosti daňového dokladu, dle Objednávky. Faktura bude Objednateli doručena v elektronické podobě společně s potvrzení Objednávky a bude uložena na Uživatelském profilu Objednatele. Splatnost faktury je 15 (patnáct) dnů.

 4. Cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Wolters Kluwer. Jestliže Objednatel neuhradí Cenu ve lhůtě splatnosti faktury, je v prodlení a Wolters Kluwer je oprávněn uhrazení Ceny po Objednateli vymáhat. V případě prodlení má Objednatel povinnost uhradit Wolters Kluwer smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

 5. V případě vystavení elektronického dokladu o zaplacení platebním systémem Wolters Kluwer uloží pro každý Kurz takový elektronický doklad o zaplacení. Wolters Kluwer na žádost Objednatele zašle Objednateli potvrzení o zaplacení Kurzu v elektronické podobě Objednateli.

V. ZPŘÍSTUPNĚNÍ KURZU

 1. Wolters Kluwer zpřístupní Kurz nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od dokončení objednávky Kurzu dle čl. III. odst. 7 těchto Obchodních podmínek.

 2. Objednatel nalezne zpřístupněný Kurz ve svém Uživatelském profilu, kde jej může spravovat.

VI. ZPŮSOB A ROZSAH UŽITÍ LICENCE

 1. Licence ke Kurzům podle Licenční smlouvy se poskytuje jako nevýhradní. Objednatel přijetím těchto Obchodních podmínek výslovně souhlasí s tím, že Wolters Kluwer bude uzavírat Licenční smlouvy a zpřístupňovat Kurzy jakýmkoliv dalším subjektům, které o uzavření Licenční smlouvy projeví zájem, a to včetně přímých či nepřímých konkurentů Objednatele.

 2. Objednatel se dále zavazuje dodržovat tyto další podmínky poskytnutí Licence dle této Smlouvy:
  1. Licence dle této Smlouvy je poskytnuta jen pro Českou republiku;
  2. Objednatel nesmí Kurzy napodobovat, ani do nich nijak zasahovat, zejména je nesmí upravovat ani jinak měnit, nesmí je kopírovat, tisknout jednotlivé celé Kurzy ani jednotlivé části, ani jinak rozmnožovat a dále nesmí napodobovat či zjišťovat zdrojové kódy;
  3. Objednatel nemá právo převést Licenci na třetí osobu;
  4. Objednatel má právo nakládat s Kurzy jen v rozsahu určené Licenční smlouvou a Obchodními podmínkami;
  5. Licence ke Kurzu dle Licenční smlouvy je poskytována vždy pro jednoho Školeného na dobu 1 (jednoho) kalendářního roku od zpřístupnění Kurzu. Školený je oprávněn v rámci Licence kurz absolvovat libovolně často v průběhu trvání Licence, Certifikát je však oprávněn získat pouze jednou při prvním úspěšném absolvování Kurzu. Uplynutím doby 1 (jednoho) kalendářního roku od zpřístupnění Kurzu je licence ke Kurzu zkonzumována a zaniká. V rámci Objednávky je Objednatel oprávněn zvolit si množství objednaných Kurzů s ohledem na počet Školených, kterým je hodlá zpřístupnit.

VII. SPRÁVA ZAKOUPENÝCH KURZŮ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kurzy zpřístupněné Objednateli na základě Licenční smlouvy spravuje Objednatel v rámci Uživatelského účtu.

 2. Správou Kurzů se rozumí zejména:
  1. přidělování Kurzů k absolvování jednotlivým Školeným,
  2. sledování četnosti absolvování jednotlivých Kurzů jednotlivými Školenými,
  3. sledování výsledků jednotlivých Kurzů dosahovaných jednotlivými Školenými,
  4. sledování a tisk Certifikátů jednotlivých Školených.
  5. Objednatel je oprávněn v rámci Uživatelského účtu spravovat jednotlivé profily Školených.

VIII. CERTIFIKÁT

 1. Objednateli, resp. jednotlivému Školenému je po úspěšném absolvování Kurzu vygenerován certifikát osvědčující, že Školený úspěšně splnil Kurz.

 2. Certifikát obsahuje údaje o Školeném a Objednateli, jenž Objednatel zadal do svého Uživatelského účtu a které přiřadil Školenému.

 3. Podmínky pro získání Certifikátů v rámci jednotlivých Kurzů určuje Wolters Kluwer a je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit. O podmínkách získání Certifikátu je Objednatel, resp. Školený informován vždy v rámci jednotlivých Kurzů.

 4. Vystavené Certifikáty jsou Objednateli k dispozici ve svém Uživatelském profilu v podobě PDF dokumentu.

IX. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY

 1. Objednatel může odstoupit od Licenční smlouvy pouze v případě, že jsou zde dány zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v OZ.

 2. Objednatel uplatní právo na odstoupení od Licenční smlouvy jasným a srozumitelným prohlášením učiněným vůči Wolters Kluwer elektronickou poštou uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

 3. V případě odstoupení Objednatele od Licenční smlouvy je Wolters Kluwer povinen vrátit Objednateli všechny peněžní prostředky, které od Objednatele na základě Licenční smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým je od Objednatele obdržel. Wolters Kluwer může vrátit Objednateli peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud tím Objednateli nevzniknou další náklady. Cenu odpovídající rozsahu, v jakém Objednatel již vyčerpal oprávnění plynoucí z licence jednotlivých Kurzů, Wolters Kluwer v případě odstoupení od Smlouvy není povinen Objednateli vrátit.

 4. Pokud již Objednatel plně vyčerpal oprávnění plynoucí z licence jednotlivých Kurzů, není oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit.

 5. V případě odstoupení Objednatele od Licenční smlouvy Wolters Kluwer zamezí přístup Objednatele ke Kurzu.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, OZNÁMENÍ VADY A JEJÍ ODSTRANĚNÍ

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Wolters Kluwer za vady Kurzu se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 2. Wolters Kluwer odpovídá Objednateli za to, že Kurz při zpřístupnění nemá vady, zejména že v době zpřístupnění:
  1. je možné Kurz přidělit jednotlivých zvoleným Školeným, resp. je možné zakoupené Kurzy spravovat v rámci Uživatelského účtu Objednatele,
  2. je možné Kurz v rámci Internetového portálu absolvovat jednotlivými Školenými,
  3. je možné získat Certifikát dle pravidel určených v jednotlivých Kurzech Wolters Kluwer.

 3. V případě, že Kurz nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. IX., odst. 2. Obchodních podmínek), má Objednatel právo na zpřístupnění Kurzu bez vad.

 4. Objednatel je povinen na vadu upozornit Wolters Kluwer formou oznámení o vadě provedeném elektronickou poštou uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

 5. Wolters Kluwer je povinen vadu neprodleně odstranit a umožnit bezvadné užívání zakoupených Kurzů ze strany Objednatele, resp. Školených.

 6. Objednatel má právo odstoupit od Licenční smlouvy, pokud není možné vadu odstranit a Kurz není bez vad ani po 5 (pěti) pracovních dnech do oznámení vady Wolters Kluwer dle čl. IX odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

 7. Wolters Kluwer prohlašuje, že Kurzy ani informace v nich uvedené nejsou pramenem práva, neobsahují detailní právní rozbory konkrétních případů, s nimiž se Objednatel či Školení setkávají. Obsah Kurzů je přizpůsoben vzdělávacím účelům a mají informativní charakter. Obsah jednotlivých kurzů není možné bez dalšího užívat pro konkrétní právní situace a případy. Kurzy pokrývají nejobvyklejší situace, s nimiž je možné přijít v oboru Kurzu do styku. Obsah Kurzů odpovídá právnímu stavu ke dni vzniku Kurzu, který je v rámci jednotlivého Kurzu uveden. Kurzy budou pravidelně aktualizovány dle pravidel Wolters Kluwer. Wolters Kluwer neodpovídá za jakékoliv jiné užití Kurzů než k vzdělávacím účelům.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ustanovení tohoto článku těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze v případě, kdy je Objednatel subjektem osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů nebo dle GDPR.

 2. Wolters Kluwer je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Objednatele na základě Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 3. Objednatel při Registraci poskytuje Wolters Kluwer své osobní údaje. Rozsah a účel zpracování těchto osobních údajů, vč. způsobu jejich uchovávání a oprávnění předat zpracávané údaje je vymezen v bodu 2 a bodu 3 Informace o zpracování a ochraně OÚ.

 4. V případě, že jsou osobní údaje Objednatele zpracovávány na základě jeho souhlasu, může Objednatel svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Objednatel zaslat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

 5. Wolters Kluwer je v souvislosti s plněním svých smluvních povinností oprávěnn předat údaje Objednatele svým smluvním partnerům, kteří se podíleli na vzniku Kurzů, zejm. zajišťovali jejich odborný obsah a vydávali závěrečné certifikáty. Jedná se o ústav Komora právní odpovědnosti, z.ú., IČ: 05166845, se sídlem Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00 a společnosti LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 24196983, se sídlem Za Poříčskou bránou 375/22, Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00.

 6. Osobní údaje Objednatele budou Wolters Kluwer uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však na dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po zrušení Uživatelského účtu.

 7. Práva objednatele na přístup k osobním údajům a veškerá dálší práva Objednatele vůči Wolters Kluwer v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou blíže upraveny v bodě 4 Informacích o zpracování a ochraně OÚ.

XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE WOLTERS KLUWER

 1. Kontaktními údaji Wolters Kluwer jsou:
  1. doručovací adresa: Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 3265/10, Praha 3 - Strašnice, PSČ: 130 00
  2. adresa elektronické pošty: info@incompliance.cz

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nestanoví-li Licenční smlouva uzavřená mezi Wolters Kluwer a Objednatelem, resp. tyto Obchodní podmínky, jinak, řídí se právní vztahy mezi Wolters Kluwer a Objednatelem právními předpisy České republiky, zejména OZ a Zákonem o ochraně osobních údajů.

 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v souladu s OZ a Zákonem o ochraně osobních údajů.

 3. Pokud se jakékoliv ustanovení Licenční smlouvy uzavřené mezi Wolters Kluwer a Objednatelem, resp. jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Licenční smlouvy, resp. těchto Obchodních podmínek. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

 4. Wolters Kluwer je oprávněn k výrobě, poskytování a prodeji Kurzů na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 7. 2018.

 6. Wolters Kluwer je oprávněn znění těchto Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně znění Obchodních podmínek je Wolters Kluwer povinen informovat Objednatele formou oznámení a prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu odeslané na adresu Objednatel uvedenou v rámci Uživatelského účtu.