FAQ

Co je korporátní compliance?

Pod pojmem compliance si lze představit soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Korporátní complinace se však netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i další problematiku jako je ochrana osobních údajů, korupce, šikana a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

Dobře nastavenými pravidly a školením zaměstnanců v rámci compliance programu se společnosti snaží snížit riziko trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, uložení různých sankcí, poškození dobrého jména společnosti, úniku informací a vzniku majetkových škod.

Pomůže inCOMPLIANCE právnické osobě zbavit se trestní odpovědnosti?

inCOMPLIANCE přispívá k účinné prevenci porušování právních předpisů a efektivně snižuje riziko vzniku trestní případně jiné právní odpovědnosti právnických osob a hrozby následných sankcí ze strany orgánů veřejné moci.

Pomůže mi inCOMPLINCE v prevenci proti šikaně na pracovišti a diskriminaci?

Z oblasti pracovního práva je pro Vás připraveno školení týkající se i prevence šikany na pracovišti. Toto školení Vás nejen seznámí s projevy šikany na pracovišti, ale nabídne i účinný návod, jak šikaně na pracovišti předcházet či se proti ní bránit.

V souvislosti s tématem šikany na pracovišti se naučíte také efektivně využít lidský potenciál Vašich zaměstnanců ku prospěchu celé společnosti.

Komu jsou jednotlivá školení určena?

Školení inCOMPLIANCE jsou určena každému, kdo má zájem na tom, aby jeho činnost byla vždy v souladu s právem. Jednotlivá školení jsou vhodná pro podnikatele, členy statutárních orgánů společností, zaměstnavatele, zaměstnance a HR managery.

Školení jsou vystavěna na online platformě, která je velmi intuitivní a snadno ovladatelná.

Můžu jako zaměstnavatel sledovat, jak zaměstnanci plní jednotlivá školení a závěrečné testy?

Zakoupením školení pro více zaměstnanců získáváte přístup do systému kontroly, ve kterém lze sledovat průběh, plnění a výsledky jednotlivých školení Vašimi zaměstnanci.

Je vždy vhodné také školení po nějaké době opakovat a mít tak možnost porovnat vývoj svých zaměstnanců.

Kdo zajišťuje odbornost jednotlivých školení?

Jednotlivá školení pro Vás připravují přední právníci a advokáti pod vedením advokátní kanceláře LP Legal, advokátní kanceláře, s.r.o. a ve spolupráci s Komorou právní odpovědnosti, z. ú., která rozvíjí právní vědomí ve společnosti a dbá o to, aby podnikatelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci i široká veřejnost vědomě jednali v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Jak jsou kurzy zakončeny?

Každý online kurz je zakončen závěrečným testem, který prověří Vaše znalosti. Test musíte absolvovat na 100%. Ale nebojte se, test můžete absolvovat vícekrát dokola.

Jak získat certifikát?

Pokud projdete celým kurzem a odpovíte správně na všechny otázky v závěrečném testu, bude Vám automaticky vygenerován certifikát ve formátu pdf. Certifikát zůstává uložen u absolvovaného kurzu a můžete si ho kdykoliv znovu stáhnout.

Proč je platnost certifikátu pouze 1 rok?

Právní předpisy doznávají často značných změn, ať již v podobě novel nebo nově přijatých zákonů. Znění jednotlivých školení je tak těmto změnám neprodleně přizpůsobováno. I s ohledem na to je nezbytné, aby certifikát odpovídal znalostem uživatele dle aktuálně účinné právní úpravy.

V této souvislosti upozorňujeme, že účinný compliance program přispívá k prevenci porušování právních předpisů a efektivně snižuje riziko vzniku trestní (případně jiné) právní odpovědnosti právnických osob a hrozby následných sankcí ze strany orgánů veřejné moci. Aktuální judikatura však předpokládá, že compliance program musí být účinný a tzv. šitý na míru konkrétní právnické osobě, musí být přizpůsoben jejím individuálním potřebám. Zaměstnanci s ním musí být seznámeni a musí být vynucováno a pravidelné kontrolováno jeho dodržování (např. formou pravidelných školení, kontrol a záznamů o zjištěných proviněních a opatřeních přijatých po zjištění provinění). Rovněž musí být complince program pravidelně revidován, zlepšován a výsledky jeho aplikace musí být pravidelně vyhodnocovány.

Mohu kurz libovolně opakovat?

Ano, kurz můžete libovolně opakovat a to po dobu platnosti zakoupené licence. Ta platí vždy 365 dní od data nákupu.