Co je compliance

Pod pojmem compliance si lze představit soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Compliance se netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i další problematiku jako je ochrana osobních údajů, korupce, šikana a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

Problematika Compliance

Trestní odpovědnost právnických osob

Od roku 2012 je účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který umožňuje postihovat za trestné činy společnosti jako takové. V rámci trestního řízení vedeného proti právnické osobě může soud uložit nejrůznější tresty, z nichž některé mohou být ve svém důsledky pro společnost likvidační. Od 1. 12. 2016 je v právní úpravě zakotvena možnost vyvinit se z trestní odpovědnosti PO a to za pomoci zpracování interních předpisů, proškolování svých zaměstnanců a tzv. compliance programu.

 

Školení Trestní odpovědnost právnických osob

Korupce

Korupce je jeden z nejzávažnějších problémů české společnosti. Jako korupce je vnímáno zneužítí veřejné moci nebo veřejných zdrojů pro soukromý prospěch. Patří sem zejména úplatkářství, podplacení, zasahování do nezávislosti soudu, zneužití pravomoci úřední osoby, křivá výpověď, porušení povinnosti při správě cizího majetku či pletichy při veřejných zakázkách. Korupční jednání je povážovano za trestný čin, a proto je nutností se seznámit s prvky korupce, abyste jim mohli ve společnosti předejít.

 

Školení Korupce

Trestní odpovědnost fyzických osob

Zákony v souvislosti s nakládáním s finančními prostředky společnosti stanovují širokou paletu povinností a omezení. Tyto povinnosti jsou ze strany spolčností či zaměstnanců často zanedbávány a to přesto, že jejich nesplnění je spojeno s hrozbou trestního stíhání a vysokých sankcí. Typické trestné činy fyzických osob jsou: zpronevěra, podvod, pojistné podvody, krádeže,podílnictví, porušení povinností při spávě cizího majetku, legalizace výnosů z trestné činnosti.

 

Kurz Trestní odpovědnost fyzických osob

Pracovní právo

Výběr nového zaměstnance, vznik a ukončení pracovního poměru, odměňování a překážky v práci jsou pojmy, s kterými se setká každý zaměstnavatel či zaměstnanec. Jsou jasně definovány v Zákoníku práce. Společnosti musí splňovat veškeré požadavky, které jsou jim právními předpisy stanoveny a předcházet tak sankcím od kontrolních orgánů.

 

Školení pracovního práva

Šikana a diskriminace

Šikana a diskriminace není již pouze záležitostní škol a vojenských zařízení. Stále častěji se s ní lze setkat i v běžném pracovním procesu. Mobbing, bossing, staffing a chairing jsou najčastější typy šikany na pracovišti. Správným proškolením zaměstnanců, kvalitními pravidly a směrnicemi lze účinně chránit své zaměstnance proti tomuto nežádoucímu jevu.

 

Školení šikany a diskriminace

Ochrana osobních údajů

25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR, jehož cílem je zvýšit bezpečnost osobních dat občanů a zpřísnit povinnosti společností tato osobní data chránit. Firmy a instituce budou nuceni upravit směrnice a pravidla, která se zabývají problematikou ochrany osobních dat, aby odpovídaly nařízení GDPR.

 

Školení ochrany osobních údajů

Hospodářská soutěž

Hospodářská soutěž je snaha společností vytvořit si určitou výhodu oproti konkurenci na trhu s určitým produktem. V zápalu konkurenčního boje se však společnosti mohou dostat až na samotnou hranici práva, kde jim hrozí vysoké postihy ze strany úřadů a také trestní odpovědnost. Zakázané jsou zejména kartelové dohody, nekalá soutěž či zneužívání dominance na trhu. Právní úprava zároveň poskytuje společnostem prostředky k jejich obraně.

 

Školení Pravidla soutěžního boje

Ochrana životního prostředí

Od 1. 1. 2010 se v ČR podstatně rozšířil katalog trestných činů proti životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se právnické osoby často uchylují k rizikovým činnostem, které jsou pro ně ekonomicky výhodnější ale o to škodlivější pro životní prostředí. Sankce jsou značné, a proto je důležité věnovat se právním předpisům týkajícím se ochrany životního prostředí, aby společnost předešla případné trestní odpovědnosti právnických osob.

 

Školení Trestné činy proti životnímu prostředí

Korporátní agenda

Oblast korporátní agendy zahrnuje cenné rady nejen pro vedení společnosti, ale například i pro orientaci v problematice veřejných zakázek, hospodářské soutěže nebo střetu zájmů. Každá společnost by se měla seznámit s povinnostmi, které má jako jsou povinnosti řádného hospodáře či informační povinnosti vůči úřadům a veřejnosti. Zároveň se můžete setkat s potřebou prodeje společnosti, která je poměrně ožehavá a je třeba se strikně řídit právními předpisy.

 

Školení z oblasti korporátní agendy

Dobře nastavenými pravidly a školením zaměstnanců v rámci compliance programu se společnosti snaží snížit riziko trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, uložení různých sankcí, poškození dobrého jména společnosti, úniku informací a vzniku majetkových škod.

Vyzkoušejte kurz Šikana a diskriminace zdarma,
stačí se pouze zaregistrovat a okamžitě můžete začít studovat.