Zpět

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služebních automobilech

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ačkoliv má každý podnikatel z pozice zaměstnavatele zájem na tom, aby ochránil svůj majetek a zdraví svých zaměstnanců, a za tímto účelem instaluje na pracoviště kamerový systém, GPS do služebních vozidel nebo monitoruje aktivitu zaměstnanců na internetu, ve většině případů si ani neuvědomuje, že právní předpisy mu v této oblasti ukládají řadu povinností, které musí striktně dodržovat. Oblast ochrany osobních údajů je bohužel stále v dnešní době ze strany zaměstnavatelů opomíjena a ve světle dalších pracovněprávních problémů ji staví až na jedno z posledních míst.


Kamery na pracovišti

V českém pracovním prostředí se v poslední době stále častěji setkáváme s tím, že zaměstnavatelé pomocí kamer monitorují pracoviště, kde zaměstnanci konají práci (např. kanceláře, výrobní halu, prodejnu). Dochází tak ke zpracování osobních údajů zaměstnanců a svým způsobem je zasahováno i do soukromí zaměstnanců. Právě proto jsou pro monitoring zaměstnanců stanovena poměrně přísná pravidla.

Obecně platí, že kamery na pracovišti lze instalovat pouze v případě, že to ukládají právní předpisy, nebo v případě, že existuje legitimní důvod (např. ochrana majetku zaměstnavatele, zajištění bezpečí na pracovišti či ochrana zdraví a života zaměstnanců). Kamerový systém tak můžeme očekávat zejména v případech, kdy zaměstnanci pracují s velkým obnosem finančních prostředků nebo s citlivými či utajovanými informacemi. Důvodem pro monitoring pracoviště však zpravidla nebude monitoring za účelem sledování výkonnosti zaměstnanců a řádného plnění jejich pracovních povinností.

Další důležitou podmínkou pro umístění kamer na pracovišti je přiměřenost monitoringu. Kamery mohou sledovat pouze cíl, pro který byly na pracoviště umístěny. Je zcela vyloučeno, aby kamery primárně snímaly soukromou sféru zaměstnanců. Kamery tak nemohou být instalovány např. na toaletě, ve sprchách nebo v převlékárně.

Pokud dochází k monitorování pracoviště, musí být zaměstnanci předem informováni o rozsahu a účelu zpracování jejich osobních údajů formou kamerového systému a také o tom, jak budou jejich osobní údaje zpracovány a kdo bude mít k jejich osobním údajům přístup. Zaměstnavatelé tuto podmínku splní např. tím, že vydají vnitřní předpis, ve kterém budou všechny tyto informace obsaženy a s tímto předpisem prokazatelně (např. proti podpisu) seznámí své zaměstnance. V případech, kdy do monitorovaných prostor pracoviště vstupují třetí osoby (např. návštěvy, klienti), musí být rovněž oni seznámeni s tím, že budou monitorováni kamerami, a to např. piktogramem zobrazujícím průmyslovou kameru.

Důležitým aspektem v oblasti kamer na pracovišti je také to, zda se jedná o kamerové zařízení se záznamem nebo bez záznamu. S provozem kamerového systému musí být zaměstnanci vždy seznámeni. Pro provoz kamerového systému se záznamem navíc platí, že záznam umožňuje následnou identifikaci jednotlivých osob, a proto musí být tento provoz také předem oznámen Úřadu pro ochranu osobních údajů.

GPS ve služebních vozidlech

Oblíbeným monitorovacím prostředkem, který zaměstnavatelé využívají za účelem ochrany svého majetku, jsou GPS systémy ve služebních vozidlech, které sledují cestování zaměstnanců při výkonu práce a na služebních cestách. Stejně jako u kamer na pracovišti i GPS mohou být ve vozidlech, jen pokud sledují zvláštní zájem zaměstnavatele (např. ochranu majetku), pokud je kontrola přiměřená a pokud je zaměstnanec upozorněn na rozsah takové kontroly.

Pokud však zaměstnavatel svěří vozidlo jen jednomu zaměstnanci, a to i k jeho soukromým účelům, bylo by nepřiměřené, pokud by byl zaměstnanec monitorován pomocí GPS i mimo jeho pracovní dobu, kdy používá vozidlo k soukromým cestám. Mohlo by se jednat o zásah do jeho soukromí, a to bez legitimního zájmu zaměstnavatele.

Další články z kategorie
Pracovní právo

Compliance a pracovní právo

19.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru

07.03.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková