Zpět

Jak má vypadat účinný compliance program

14.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M. Kategorie: Compliance programy

Hlavním cílem compliance programu je nastavení vnitřních pravidel fungování společnosti (např. pravidel chování mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnanci navzájem) a pravidel jednání společnosti navenek. Řádně nastavená firemní kultura má zamezit především tomu, aby docházelo k porušování právních předpisů či etických pravidel jednáním společnosti či ze strany jejích zástupců a zaměstnanců, za které by nesla odpovědnost právě společnost jako celek.


Samotný pojem compliance program ani jeho český ekvivalent žádný předpis nedefinuje, ani komplexně nereguluje. Stejně tak doposud žádný právní předpis komplexně nespecifikoval nezbytné obsahové náležitosti těchto programů. Lze tedy vycházet pouze z bohatých zkušeností a zavedené praxe u nás i v zahraničí. Každý compliance program by měl být vždy vytvořen na míru konkrétní společnosti, měl by vycházet z jejích specifických požadavků a měl by být přizpůsoben její organizační struktuře. Dalším nezbytným aspektem je, aby byl srozumitelný, a to jak pro vrcholné zástupce společnosti, tak také pro zaměstnance, a rovněž by měl být přizpůsoben potřebám jednotlivých osob, pro které je určen. Jinak řečeno, obsah takového programu se bude lišit podle toho, zda bude určen pro vedení společnosti, nebo pro zaměstnance.

Každý compliance program by měl přesně specifikovat právní předpisy, jejichž znalost a dodržování bude od zaměstnanců a představitelů společnosti vyžadováno, a dále by měl pojednávat o etických pravidlech, která společnost respektuje, a jejichž dodržování od svých zaměstnanců a představitelů vyžaduje. V této oblasti se zejména doporučuje, aby bylo řádně specifikováno, jaká pravidla chování musí zaměstnanci dodržovat na pracovišti, jakým způsobem mají zaměstnanci či vrcholoví představitelé společnosti jednat a reprezentovat společnost, a rovněž se doporučuje, aby bylo definováno chování, které bude vnímáno jako závadné a nebude ze strany společnosti tolerováno. Dále mohou být určena přiměřená opatření, která budou proti jedinci, jenž poruší pravidla programu, použita.

Zásadním předpokladem dobře fungujícího a užitečného compliance programu je opakované a zejména pravidelné proškolování zaměstnanců a zástupců společnosti v jeho dodržování. Z pohledu zaměstnavatele je nezbytné, aby důsledně sledoval a kontroloval dodržování právních předpisů ve společnosti i mimo ni, aby seznamoval své zástupce a zaměstnance se změnami, novelami či novými právními předpisy, aby důsledně dohlížel na dodržování etických pravidel firemní kultury. Je nezbytné, aby o všech těchto činnostech vedl řádnou evidenci tak, aby v případě potřeby bylo možno spolehlivě prokázat, že společnost (zaměstnavatel) učinila veškerá opatření pro to, aby předešla porušení právních předpisů ze strany svých vrcholných zástupců či zaměstnanců. I z tohoto důvodu již nyní vznikají certifikovaná školení, která efektivně, rychle a komplexně proškolí zaměstnance i zástupce společnosti v nejrůznějších oblastech práva a často absolventům těchto školení po úspěšném absolvování kontrolního testu udělí osvědčení, které lze v případě potřeby použít jako důkaz, že jedinec byl důkladně v konkrétní právní oblasti proškolen.

Další články z kategorie
Compliance programy

Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti

02.11.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Compliance a pracovní právo

19.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Compliance a korporátní právo

10.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Compliance a ochrana osobních údajů

19.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Jak má vypadat účinný compliance program

14.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz