Zpět

Compliance a korporátní právo

10.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M. Kategorie: Korporátní agenda , Compliance programy

Právo obchodních korporací je s compliance programy propojeno velmi úzce, neboť mají původ právě v této oblasti práva. Prvotně měly za cíl zejména úpravu chování vysokého managementu zahraničních společností. Jejich současný koncept je v této oblasti chápán jako požadavek na řádnou správu společnosti, a proto základem korporátní compliance jsou konkrétní opatření a nástroje, které definují pravidla chování společnosti, a to ve všech oblastech její podnikatelské činnosti.


Compliance programy by při řádném naplnění svého potenciálu neměly být jen věcí vrcholového managementu, ale měly by být rovněž každodenní součástí činnosti všech zaměstnanců. Tento koncept má za cíl zejména to, že takový program bude sloužit nejen jako prevence podnikatelských rizik, ale bude rovněž přispívat k vytvoření komplexního a celkového systému trvale zajištujícího soulad veškerého chování v rámci společnosti s právními a etickými předpisy. Pokud bude přizpůsoben potřebám konkrétní společnosti, může pro ni mít nezastupitelný význam a může být jednoznačnou podnikatelskou výhodou. Již pouhá identifikace hlavních podnikatelských rizik společnosti působí výrazně preventivně a společnost chrání před negativními dopady spojenými s porušením povinností vyplývajících z právních předpisů.

Existence compliance programu a jeho zavedení v rámci podnikatelské činnosti může být pro společnost velkou výhodou, pokud se ocitne např. ve sporu ohledně porušení pravidel hospodářské soutěže. Z pohledu rozhodovací praxe Evropské komise či některých národních dozorujících úřadů je při rozhodování, zda došlo k porušení pravidel hospodářské soutěže, zejména zakázané dohody soutěžitelů či zneužití dominantního postavení, existence takového programu vnímána jako významná polehčující okolnost, což se může následně promítnout do rozhodování o výši udělené sankce.

V rámci korporátního práva je též třeba zmínit pojem péče řádného hospodáře. Tento právní pojem je třeba interpretovat vždy v souvislosti s konkrétní situací. Právní předpisy jej jednoznačně nedefinují. Setkáváme se s ním jako s důležitým atributem jednání orgánů společností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Podle § 51 odst. 1 ZOK jedná s péčí řádného hospodáře ten, kdo „jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi a zároveň při podnikatelském rozhodování mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti“. Pojmovými atributy péče řádného hospodáře tedy jsou vedle dalších potřebné znalosti i informované jednání. K informovanému jednání a získání potřebných znalostí mohou bezpochyby sloužit právě správně cílené compliance programy, které tyto informace obsahují a mohou tak sloužit ve prospěch statutárních orgánů a jiných osob v případě namítání porušení péče řádného hospodáře.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)