20.02.2018 Pozvánka na semináře k problematice GDPR

Kategorie: Aktuality

Poslední možnost přihlásit se na specializované semináře věnované problematice GDPR - GDPR v personalistice a GDPR v marketingu a prodeji, které se konají v Praze a v Brně.

Celý článek

23.02.2018 Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

V dnešní moderní době jsou zaměstnavatelé často svědkem toho, že zaměstnanci během pracovní doby sledují sociální sítě, nakupují přes internet, chatují nebo hrají hry. Stejně tak užívají pracovní emaily pro vyřizování soukromých věcí. Zaměstnavatelé se snaží různými způsoby proti tomuto nešvaru bojovat (sledují emailovou komunikaci zaměstnance nebo internetové stránky, které zaměstnanec v pracovní době navštěvuje) a často si ani neuvědomují, že cíleně zasahují do soukromí zaměstnanců.

Celý článek

07.03.2018 Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru je oblast, kterou řada zaměstnavatelů podceňuje. Zaměstnanec sice už u zaměstnavatele nepracuje, ale ten si dál archivuje jeho osobní spis se všemi jeho údaji, které během jeho pracovního poměru získal. Zaměstnavatel by si však měl uvědomit, že takový postup může být v rozporu se zákonem a mohlo by mu hrozit i udělení vysoké pokuty.

Celý článek

14.03.2018 Ochrana osobních údajů prostřednictvím compliance programů Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Compliance programy

Compliance programy jsou zejména v poslední době hojně využívaným institutem, kterým zaměstnavatelé seznamují své zaměstnance s povinnostmi, které musí při výkonu práce dodržovat. Účinný compliance program by měl být „šitý na míru“ zaměstnavatele a jeho činnosti a musí vždy odpovídat platným a účinným právním předpisům. Měl by také specifikovat právní předpisy a pravidla chování a jednání uvnitř i navenek zaměstnavatele, jejichž dodržování je vyžadováno.

Celý článek

23.03.2018 Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

Kategorie: Aktuality

Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Celý článek

28.03.2018 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k Nařízení GDPR Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Pracovní právo

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. nařízení GDPR,5) nabude v České republice účinnosti již 25. května 2018. Nařízení s sebou přinese některá nová pravidla pro zpracovávání osobních údajů, která se dotknou téměř všech společností, některých i z pozice zaměstnavatelů.

Celý článek

12.04.2018 Vyšel nový komentář Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Kategorie: Aktuality

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní odpovědnosti právnických osob byly zásadně změněny, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je pak i nová právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý článek

22.05.2018 Ochrana osobních údajů při jejich zpracování v elektronické podobě Autor: Ing. Miroslav Bulla

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR je reakce na tlak na ochranu osobních údajů v dnešním digitálním světě. V současnosti je poměrně málo pravděpodobné, že někdo odcizí kartotéku se složkami zaměstnanců v papírové podobě, ale daleko větší riziko je, že někdo odcizí digitální záznamy s osobními údaji zaměstnanců či klientů, a to třeba i v několikanásobném rozsahu oproti „papírové“ krádeži. Rovněž se nyní klade větší důraz na právo fyzických osob vědět, jaké o nich jejich zaměstnavatel či jakákoliv jiná společnost eviduje osobní údaje a jak s těmito daty nakládá. Právě vedení osobních údajů v elektronické podobě vedlo k přijetí zmíněného obecného nařízení EU.

Celý článek

30.05.2018 Obecné principy zabezpečení osobních údajů v elektronické podobě Autor: Ing. Miroslav Bulla

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR)

Velmi důležitým faktorem při vedení osobních údajů v elektronické podobě je zajištění bezpečnosti při evidenci osobních údajů a při přenosu osobních údajů prostřednictvím elektronické komunikace k příslušným institucím (hlášení zdravotním pojišťovnám, e-Podání do ČSSZ). Je třeba zajistit, aby tyto údaje nemohly být zneužity neoprávněnou osobou.

Celý článek

07.06.2018 Personální a mzdové systémy a GDPR Autor: Ing. Miroslav Bulla

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Pracovní právo

Dopady obecného nařízení EU v oblasti personalistiky a mezd jsou specifické tím, že prakticky veškeré zpracovávané informace mají charakter osobních údajů, přičemž účel jejich zpracování je převážně dán plněním zákonných povinností. To situaci zjednodušuje například tím, že pro zpracování těchto údajů není zpravidla nutný souhlas subjektů (zaměstnanců). Dále jsou v této oblasti definovány lhůty pro uchovávání vybraných okruhů údajů.

Celý článek

Nejnovější články

Doporučené postupy v souvislosti s GDPR

25.07.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Personální a mzdové systémy a GDPR

07.06.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

17.09.2019 Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger